ANBl-gegevens Samen-Doen Beréa Amsterdam

Naam van de instelling:
Stichting Samen-Doen Beréa Amsterdam

RSIN-nummer:
813786289

Bezoekadres:
Joop Geesinkweg 313, 1114 AB  Amsterdam-Duivendrecht


Doelstelling
Stichting Samen-Doen stelt zich ten doel de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in de ruimste zin van het woord.


Hoofdlijnen van het beleidsplan
Het door middel van het starten en ondersteunen van projecten, gericht op financiële, materiële en persoonlijke hulp, ondersteuning geven aan christelijke gemeenten, groepen en organisaties en aan individuele christenen in het buitenland.


Bestuur
Voorzitter/Secretaris: S. Nijessen
Penningmeester: B. Piet (aftredend)


Verwerving fondsen:
Stichting Samen-Doen houdt in principe de projectleiders zelf verantwoordelijk voor het verwerven van fondsen voor hun specifieke project. De Stichting zorgt wel voor training en coaching op dit gebied. Ook brengt zij christelijke organisaties en kerken in contact met de projectleiders. 
Door deze wijze van werken voert de Stichting geen eigen website. Projectleiders die dat willen, kunnen voor dit doel gebruik maken van de website van de kerk Berea Amsterdam.
In de financiële rapportage zijn dan ook geen verwervingskosten opgenomen.


Beloningsbeleid
Er wordt geen beloningsbeleid gevoerd. Wij werken met vrijwilligers.


Actuele situatie
Op dit moment zijn er nog een drietal projecten actief in Thailand, India en Zuid-Afrika. Omdat de Stichting oom bestuurstechnische redenen wordt opgeheven per eind 2017 wordt momenteel gewerkt aan het onderbrengen van deze projecten bij andere,ANBI-erkende organisaties.


Financiën
De financiële ondersteuning van de projecten vindt plaats uit giften, collecten en andere verkrijgingen.


Jaarverslagen

2014
2015
2016